Het dossier openbaar onderzoek kan je hier downloaden. Het dossier is voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 12/11, het openbaar onderzoek duurt 60 dagen en loopt van 19-11-2020 t/m 17-1-2021. Opmerkingen in het kader van het openbaar onderzoek moeten gericht worden aan GECORO Bocholt, p/a Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt of via e-mail naar zandcluster@bocholt.be.

Gemeentelijke stuurgroep stuurt bij

De huidige stuurgroep rond het dossier wil de laatste plannen, zoals hier geschetst, uitgebreid voorstellen. Ze verschillen namelijk grondig van de plannen die in 2016 werden voorgesteld en die misschien nog in vele hoofden de boven­toon voeren. De huidige stuurgroep voert deze open commu­nicatie omdat we iedere betrokkene correcte en precieze informatie willen geven en uiteraard ook omdat we voor een volgende wettelijke proce­durestap staan, namelijk de voorlopige vaststel­ling van het plan en daarop volgend het open­baar onderzoek van het ontwerp RUP dit jaar. De stappen in de besluitvorming tot dusver zijn weergegeven op de tijdslijn hieronder. Na jarenlang, uitgebreid studiewerk, besliste de Vlaamse Regering op 4 april 2014 om te starten met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor “Achterste Hostie” (zandgroeve Winters) en “Groote Heide/ Raeker­heide” (voormalig PRB) te Bocholt.

Vertegenwoordigers van de Vlaamse administra­tie, de initiatiefnemers, studiebureaus, gemeente Bocholt, externe experten en betrokken adminis­traties, werkten een eerste nota uit. Deze moest dienen als basis voor het latere gewestelijk ruim­telijk uitvoeringsplan. In het voorjaar 2016 stelde deze werkgroep onder leiding van de Vlaamse administratie via een brochure en een infomarkt in de Kroon hun werknota voor.

In de gemeentelijke stuurgroep zetelt een afvaardiging van elke politieke fractie, het studiebureau Geosted en de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze stuurgroep werkt verder aan het dossier. Het is vanuit deze gemeentelijke stuurgroep dat er vandaag wordt gecommuniceerd.

Tijdlijn

Stel uw vraag

Jullie vragen worden momenteel verwerkt. We vatten de belangrijkste antwoorden samen op deze site onder een nieuwe rubriek FAQ’s vanaf 15 juni 2020.