Het dossier openbaar onderzoek kan je hier downloaden. Het dossier is voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 12/11, het openbaar onderzoek duurt 60 dagen en loopt van 19-11-2020 t/m 17-1-2021. Opmerkingen in het kader van het openbaar onderzoek moeten gericht worden aan GECORO Bocholt, p/a Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt of via e-mail naar zandcluster@bocholt.be.

Ingeperkt alternatief

‘Het ingeperkt alternatief’

De zandwinning in Bocholt was eerst een Vlaams dossier. De gemeente heeft het nu van de Vlaamse overheid overgenomen op voorwaarde dat de zandwinning wordt ingeperkt. De huidige stuurgroep rond het dossier werkt het ingeperkt alternatief verder uit voor de ont­wikkeling van de zandontginning en voor de nabestemmingen natuur (“Achterste Hostie en Raekerheide”), recreatie en bedrijvigheid (“Groo­te Heide”) in Bocholt.

Dit ingeperkt alternatief speelt in op de vraag van het Agentschap voor Natuur en Bos om een plan uit te werken dat nauwer aansluit bij het huidige boslandschap. Het gebied Raekerheide, waar volgens eerdere plannen actieve recreatie was voorzien, wordt voorbehouden voor de ontwik­keling van hoogwaardig loofbos.

De mogelijkheden tot nabestemming zijn in het huidige plan beperkt ten opzichte van eerdere plannen. Enkel in het gebied Groote Heide be­oogt men naast een uitbreiding van het bestaand bedrijventerrein nog een actieve recreatieve nabestemming. Het gebied is gedeeltelijk be­stemd voor uitbreiding van bedrijven in het aan­grenzend industriegebied, voor nieuwe lokale bedrijven en watergebonden bedrijvigheid. Het zuidelijke gedeelte is bestemd voor recreatie: waterrecreatie, verblijfsrecreatie …

Tijdens de ontginning zal er binnen het gebied via heraanplant al bos gecompenseerd worden; in de loop van de ontginning zullen er op ver­schillende andere plaatsen in Bocholt, Limburg, Vlaanderen bijkomende boscompensaties ko­men. Uiteindelijk zal er meer bos zijn dan er nu is.

Aanpassingen

­

  • De ontginningszones beperken zodat een grotere oppervlakte waardevol bos (voornamelijk ouder loofbos) gespaard blijft;
  • De ontginningszones beperken tot de zones met de waardevolste zandpaketten;
  • De ontginningsputten maximaal opvullen zonder de projectduur te verlengen en zonder extra verkeer;
  • Na ontginning en heropvulling een (veel) groter aandeel bos aanplanten en een landschap scheppen dat in veel hogere mate aansluit bij het bestaand landschap.

Verbeterde mobiliteit en minder hinder

Er wordt voor de zandontginning maximaal in­gezet op vervoer per schip via het kanaal. 80% van de oppervlaktedelfstoffen die gewonnen worden in de gebieden Groote Heide-Raeker­heide (PRB-terreinen) zal men over water afvoe­ren, slechts 20% over de weg. De zandwinning in Achterste Hostie (Groeve Winters) zal voorna­melijk de complementaire lokale markt bevoor­raden. Hierdoor voorzien wij 90% vervoer per vrachtwagen en slechts 10% over water.

De verkeershinder, zowel tijdens de ontginning als in de nabestem­ming, zal beperkt worden door:

  • Realisatie van een doorkoppeling tussen de Kettingbrugweg en de Fabriekstraat om het kruispunt Kettingbrugweg x Fabriekstraat te ontlasten (nieuw aan te leggen verbinding);
  • Realisatie van een nieuwe verkeersveilige ontsluiting van het bedrijventerrein op de Fabriekstraat;
  • Uitwerken van een alternatieve verkeersvei­lige kruising van de toeristisch-recreatieve fietsroute langs het kanaal;
  • Het Vlaams gewest beoogt ook de reali­satie van een ovonde ter hoogte van het kruispunt Kettingbrugweg/Fabriekstraat. Wij wachten op de uitvoering.
Alternatief 2

Stel uw vraag

Jullie vragen worden momenteel verwerkt. We vatten de belangrijkste antwoorden samen op deze site onder een nieuwe rubriek FAQ’s vanaf 15 juni 2020.