Het dossier openbaar onderzoek kan je hier downloaden. Het dossier is voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 12/11, het openbaar onderzoek duurt 60 dagen en loopt van 19-11-2020 t/m 17-1-2021. Opmerkingen in het kader van het openbaar onderzoek moeten gericht worden aan GECORO Bocholt, p/a Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt of via e-mail naar zandcluster@bocholt.be.

Graven naar de toekomst

U vraagt zich bij het lezen van deze titel zonder twijfel af waar we nu staan met dit dossier. Op deze website en via de informatiefilm geven we u inzage in de plannen en willen we u zo volledig mogelijk informeren met het vooruitzicht van het openbaar onderzoek dat in juli zal starten. De organisatie van een infomarkt was door de Covid-19 maatregelen helaas niet mogelijk. Indien u nog vragen voor het gemeentebestuur had, kon u deze via de website stellen. Deze vragen worden nu verwerkt. We vatten de belangrijkste antwoorden samen op deze site onder een nieuwe rubriek FAQ’s vanaf 15 juni 2020.

Heb je onze brochure gemist?
Je kan hem hier bekijken

“Er komt minder zandontginning, minder recreatie en meer natuurherstel.”

10 vragen

Via de onderstaande 10 vragen en antwoorden geven we meer informatie op de meeste belangrijke en voorkomende bedenkingen die we als gemeentebestuur reeds opvingen in het vooronderzoek.

1
Waarom heet het zandwinningsplan het Ingeperkt Alternatief?

Het is een tweede, aangepast plan om aan zandwinning te doen in Bocholt.

2
Waarom wordt deze infosite gelanceerd?

Om de buurtbewoners zo volledig mogelijk te informeren en hen de kans te geven vragen te stellen of opmerkingen te formuleren over de plannen. Officiële bezwaren kunnen later ingediend worden tijdens het openbaar onderzoek. Een vrij toegankelijke infovergadering voor de inwoners is omwille van de corona-pandemie onmogelijk.

3
Is de beslissing om met zandwinning te starten in Bocholt een definitieve beslissing?

Ja. Vlaamse regering heeft in april 2014 beslist om een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) op te stellen voor “Achterste Hostie “ (zandgroeve Winters) en “Groote Heide/ Raekerheide” (voormalig PRB) in Bocholt. De bedoeling is om de bevoorrading van zand in Vlaanderen te helpen verzekeren. Deze principiële beslissing blijft gehandhaafd. De concrete invulling ervan ligt nu op tafel en moet nog definitief goedgekeurd worden door de gemeenteraad van Bocholt.

4
Is dit een goede zaak voor Bocholt?

Zonder twijfel. Het plan is een plusverhaal voor de gemeente. Een woordje uitleg.

De ontginningsactiviteiten zorgen voor een uitbreiding van de directe tewerkstelling, zullen inkomsten opleveren voor de gemeentekas die onder andere terug geïnvesteerd kunnen worden in de natuur en er is op termijn ook een meerwaarde voor het toerisme binnen de gemeente. Bovendien krijgen de verschillende gebieden uiteindelijk bestemmingen die passen in de omgeving, waarbij de klemtoon ligt op natuurontwikkeling.

Er is ook een hoger economisch belang: Vlaanderen moet momenteel 80 procent van de behoefte aan zand invoeren. De zandlagen in Bocholt zijn uitermate geschikt om deze lacune op te vullen. Ze zijn van goede kwaliteit, liggen dicht onder de oppervlakte en in de nabijheid van het kanaal. Met dit plan slagen we erin om van de economische noodzaak een deugd te maken en kan Bocholt hieraan zijn steentje bijdragen.

5
Er komt meer bos in plaats van minder, zegt men. Hoe kan dat?

Inderdaad. Er zal meer ruimte beplant worden met bomen dan in de huidige toestand. Voor elk bos dat gekapt wordt, zal er minstens een bos met dezelfde oppervlakte heraangeplant moeten worden. In het gebied zijn verschillende types van bos terug te vinden die niet allemaal even waardevol zijn. Een naaldbos is bijvoorbeeld niet even waardevol als een inheems loofbos. Afhankelijk van de waarde van het te kappen bos zal eenzelfde of zelfs een grotere oppervlakte heraangeplant moeten worden. Dat levert uiteindelijk méér bos op in plaats van minder.

De zandwinning gebeurt in fases (vier in totaal) gespreid over een periode van ongeveer 30 jaar. Het ontgonnen gebied wordt onmiddellijk na de ontginning, die meerdere jaren duurt, heringericht. Op bepaalde plaatsen zal bos heraangeplant worden na de ontginning en heropvulling ervan. Wat niet binnen het gebied zelf gecompenseerd kan worden, zal elders in Bocholt, Limburg of Vlaanderen aangeplant moeten worden. Daarmee wordt meteen gestart.

6
Is dit plan een volledig nieuw plan?

Nee. Het gaat wel om een grondige aanpassing van in 2016 bekend gemaakte plannen. De zandontginning wordt beperkt, er wordt zo meer bos gespaard. Na de ontginning wordt er in de eerste plaats gekozen om de natuur te herstellen. Er komt enkel verblijfsrecreatie in het zuidelijke deel van de ‘Groote Heide’, de voormalige PRB-terreinen.

7
Hebben de buurtbewoners inspraak gehad in de plannen?

Ja. Er is rekening gehouden met opmerkingen van buurtbewoners toen de plannen in 2016 bekend gemaakt werden. Adviesraden, belangengroepen, administraties zijn nadien nog eens extra geconsulteerd. Er is geluisterd naar de bezorgdheden van de bevolking. Deze bezorgdheden hebben ertoe geleid om te komen tot dit Ingeperkt Alternatief.

8
Is het plan, waarvan de grote lijnen nu voorliggen, al definitief goedgekeurd?

Nee. Het ontwerp van RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) wordt aan het eind van dit voorjaar in detail opgesteld. Daarna volgt een openbaar onderzoek tijdens de zomer (buurtbewoners hebben 60 dagen de tijd om opmerkingen te formuleren). De definitieve goedkeuring van het RUP is gepland voor het najaar.

9
Wie stelt het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) op?

De oorspronkelijke plannen werden uitgewerkt door de Vlaamse administratie. Het is ook de Vlaamse administratie die, na reacties van buurtbewoners, de plannen wijzigde en de krachtlijnen voor dit Ingeperkte Alternatief vastlegde. De concrete uitwerking zal gebeurden door een gemeentelijke stuurgroep. In die stuurgroep zit een afvaardiging van elke politieke fractie, het studiebureau Geosted en de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze stuurgroep werkt nu verder aan het dossier.

10
Hoe lang zal de zandwinning duren in Bocholt?

De ontginning en realisatie van de nabestemmingen zullen gefaseerd over een termijn van ± 30/40 jaar gebeuren. Concreet betekent dit dat wanneer een fase (een deel) ontgonnen is, er meteen gestart wordt met de realisatie van de nabestemming. Deel per deel zullen landschap en bestemming veranderen. De exploitatie van de zandontginning en de realisatie van de nabestemmingen – als natuurgebied, lokaal bedrijventerrein, of als recreatiegebied – zullen bijgevolg gedurende langere tijd voor bijkomende verkeersintensiteit zorgen.

Stel uw vraag

Jullie vragen worden momenteel verwerkt. We vatten de belangrijkste antwoorden samen op deze site onder een nieuwe rubriek FAQ’s vanaf 15 juni 2020.